Starburst “Dog”

agency: TBWA Chiat Day / New York